<!-- wp:paragraph -->
<p>因为宝塔面板的实用性及便捷性实在是太符合小白和懒人的需求的,但是最近我发现官方的版本都不怎么稳定,所以就用5.9版来给服务器用了,然后考虑到以后的方便找了一下破解成开心版的方法。顺手记录一下。</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2>安装5.9免费版</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>宝塔面板5.9官方稳定版</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Centos安装命令:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>yum install -y wget && wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install.sh && sh install.sh</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ubuntu/Deepin安装命令:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install-ubuntu.sh && sudo bash install.sh</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Debian安装命令:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install-ubuntu.sh && bash install.sh</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Fedora安装命令:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install.sh && bash install.sh</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>备用节点【广东】:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>yum install -y wget && wget -O install.sh http://125.88.182.172:5880/install/install.sh && sh install.sh</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>备用节点【香港】:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>yum install -y wget && wget -O install.sh http://103.224.251.67:5880/install/install.sh && sh install.sh</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>备用节点【美国】:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>yum install -y wget && wget -O install.sh http://128.1.164.196:5880/install/install.sh && sh install.sh</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2>破解为开心版</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p> wget https://raw.githubusercontent.com/2lifetop/BT5.9Crack/master/btpanel5.9.sh && chmod 755 btpanel5.9.sh && bash btpanel5.9.sh </p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>完事了就这样。</p>
<!-- /wp:paragraph -->

最后修改:2020 年 02 月 21 日 02 : 31 PM
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏